Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len, dat de betrekkelijk kleine kracht van het dierbaar Vaderland gebroken worde door eenige aanranding van meer dan een derde der ingezetenen in hunne dierbaarste gevoelens en heiligste belangen.

Doch door 's Konings vertrouwen tot het bewind geroepen, onder den invloed eener zorgwekkende en onrustbarende spanning, hebben zij geloofd, den verbolgen tijdgeest door een offer, hetwelk zij met al hun pogen hebben getracht te beperken, huns ondanks te moeten verzoenen. Te midden van de tergende uitdaging om het werk hunner voorgangers onverwijld te verbeteren, te midden van onverdiende aanrandingen van hen, die onberaden de alreeds moeijelijke stelling noodeloos verwikkelden, en terwijl hun naauwelijks de ruimte werd gelaten, om den terugkeer te verbeiden van de op een dwaalspoor gebragte openbare meening tot meerdere bezadigdheid en tot die billijkheid, welke doorgaans den Nederlandsen en landaard onderscheidt, hebben zij aanspraak op de erkenning, dat het Ontwerp het kenmerk van eene Wet ab irato, niet van eenige hartstogtelijkheid der Ontwerpers, maar alleen van de ongunst der tijden ontleende, en dat zij integendeel zich hebben beijverd, de aanvankelijk door hen verkregene resultaten tot meerdere verzachting van de oorspronkelijke voordragt te benuttigen. Door hen zal gewis niet tot voorwaarde van hun bestuur gesteld zijn, dat zij door de wetgeving onderschraagd worden in maatregelen, waarvan zij de later geblekene overbodigheid zonder zelf-verzaking en met blijdschap aan den lande zouden kunnen verkondigen.

Ook de andere Kamer der Staten-Generaal, in welke ruime mate zij den invloed der betreurenswaardige omstandigheden heeft ondergaan, waaronder de nieuwste regtstreeksche verkiezingen hadden plaats gehad, heeft zeker zich de verdienste verworven van aan het land het lofwaardig voorbeeld te hebben gegeven Van zoo kalme en zoo vrije beraadslagingen, als de aard van het onderwerp eenigermate gedoogde, indien het haar ook niet altoos gebeuren konde, verhandelingen uit te sluiten, welke beter berekend schenen voor een Concilie of voor eene Synode, dan voor eene staatkundige vergadering en voor de vertegenwoordiging van Nederland, dat is, van eene Maatschappij, zamengesteld uit de belijders van verschillende godsdiensten, onder en door een voor allen gelijk staatsver-

Sluiten