Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bond en' een door allen geëerbiedigd Koningschap, in een vóór allen dierbaar Vaderland vereenigd. Die beraadslagingen, hoe op zich zelve betreurenswaardig, hebben gewis, in verhouding tot den elders gevoerden strijd van hartstogtelijkheïd, vergelijkenderwijze eenen. weldadigen invloed naar buiten geoefend. Zij hebben medegewerkt , om eenen minder droevigén dageraad voor te bereiden, én de openbare meening tot meerdere bezadigdheid te stemmen , en aldus de vroeger verbitterde gemoederen meer ontvankelijk te;maken voor. die betere gevoelens, welke aan het besluit Uwer Vergadering eenmaal de algemeene goedkeuring van een vrijheidliei vend, verlicht en verdraagzaam Volk zouden- verzekeren;

De Ministers en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben ■ in die beraadslagingen, een- enkel' verzwarend amendement uitgezonderd , overigens gewedijverd, om door verzachting op verzachting het Ontwerp meer onschadelijk te maken. Zij hebben daaraan alleen niet ontnomen, omdat zij niet ontnemen konden, hét otfverdelgbaar kenmerk van eene partij-wet uit eene volksbeweging van petitionnement ontstaan, dat is, van eene wet ontstaan door de ontbinding.van de nationale eenheid in botsende partijen, waarvan de eene \— de meerderheid — aan de andere — de minderheid — in den vorm eener wet, eenen niet zeer harden, maar ongewilden religie-vredé heeft opgelegd.

Met uitzondering van die inherente gebreken van oorsprong en strekking, welke Uwe Vergadering alleen met de verwerping van het Ontwerp zelf kan vernietigen, en met uitzondering van de daaraan onafscheidelijk verbondene gevolgen, weigert de Adressant niet te erkennen, dat zelden eene meerderheid van hate overmagteen meer gematigd gebruik heeft gemaakt.

Maar het is juist dat karakter van eenen relïgie-vreile tot afdoening van eenen religie-oorlog, door de meerderheid aan de minderheid opgelegd, hetwelk den Adressant bescheiden, maar;vrijmo'e-dig, zijne stem tegen die voordragt doet verheffen.

Daarom ligt het Ontwerp geheel buiten de voorziening van de' Grondwet.

Daarom treedt het op een gebied, hetwelk niet dat des wet-gevers is.

Daarom mist het Ontwerp het wezen der Wetten", om eens

Sluiten