Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geestelijk gezag van de onderscheidene -Bisschoppen moet binnen zekere territoriale grenzen bepaald worden.

Door welke magt kunnen de grenzen van het geestelijk gezag der Bisschoppen worden bepaald en omschreven ?

De benoeming der Bisschoppen en de omschrijving der diocesen zijn niet twee afgescheidene handelingen. Zij zijn slechts ééne en dezelfde handeling. Indien eene magt zoude kunnen benoemen, en eene andere, buiten toestemming van de eerste, aan het bisschoppelijk gezag territoriale 'grenspalen stellen, heeft dej laatste inderdaad het vermogen, om de handeling van de eerste te vernietigen'.

Het gold dus de blooto- uitoefening van een grondwettig, van een door niemand geloochend, van een door de Regering erkend regt.

Maar was in de uitoefening van dat regt eenige aanranding van anderen?

Het denkbeeld van de uitoefening van een regt is alreeds uitsluitend van, en onvereenbaar met het denkbeeld van aanranding van de regten van anderen.

En hoe zoude dit kunnen?

Als de opdragt van een zuiver geestelijk gezag berust de hiërarchie in haar geheel op het beginsel van geloof en van spontaneïteit. De benoemde Aartsbisschop of Bisschop heeft geene magt hoegenaamd, om iemand te dwingen zijn gezag te erkennen. Wij huldigen, erkennen en eerbiedigen-» zijn gezag, omdat wij gelooven aan het gezag,- van hetwelk hij het zijne ontleent. Niet op u alleen, maar ook op ons, heeft- en eischt de Aartsbisschop óf Bisschop geen wereldlijk gezag hoegenaamd; Zijne diocese beteekent noch voor ons noch voor u eenig wereldlijk gebied. Ook wij zijn tot geene gehoorzaamheid verpligt, en de Aartsbisschop of Bisschop -eischt er geene, dan zoo wijd zich het gebied van het godsdienstig geloof uitstrekt. Buiten dat gebied reikt het bisschoppelijk gezag ook voor den geloovige niet. En dat gebied — dat geheele gebied — is u vreemd. Gelijk wij het onbetwist regt hebben, in staatkundige, in wetenschappelijke, in letterkundige, in historische beschouwingen van den Aartsbisschop of Bisschop in gevoelen te verschillen, maar alleen op het gebied van het geloof, zijne regt-

Sluiten