Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaat de beelden, groepen en figuren één voor één en in verband met elkander beschouwen, zoodat alles voor onzen blik, door de verbeelding geholpen, gloed en leven krijgt, en wij den teekenaar leeren begrijpen in iederen trek van zijn penseel of stift.

De plaat deelt zich als van zelf in twee groepen. Die ter linkerzijde, waar de oproersvaan wappert, zouden wij gevoegelijk de revolutie kunnen noemen, de revolutie als de openbaring des ongeloofs in al zijne vormen. Die ter rechterzijde, waar de Bijbel, de Hollandsche leeuw en de Zwijger onzen eersten blik boeien, bestempelen wij met den naam Evangelie. Dit is de historische lijn des geloofs in oorsprong en gevolgen.

Deze groote tegenstelling wordt volgehouden ook in de beeltenissen en groepen. Revolutie of Evangelie! Dat is op staatkundig gebied: Thorbecke of Groen van Prinsterer.

Geloof of ongeloof! Dat is op theologisch en wijsgeerig gebied: professor Chant ep ie de la Saussaye of professor Opzo ome r. Op den olympus der dichters: Da Costa en Beets tegenover de Genestet en Tollens. Op kerkelijk theologisch gebied Dr. Kuyper tegenover Dr. A. Pierson.

Zinrijk is zeker de groepeering van W. Bilderdijk te midden van A. Brummelkamp en S. Gorter. Maar de plaat moet stof tot denken geven, en de beschrijving zou zeker menig vel druks vergen, indien wij al de nuances wilden aangeven, waarin de overeenstemming en het verschil tusschen de groote geesten bestaat, die op de laatste kwarteeuw in het bijzonder zoo grooten invloed hebben gehad, en den tegenwoordigen toestand van Kerk, Staat en Maatschappij hebben helpen gronden.

Zoo moet het niemand ergeren, dat een Tollens onder de vane der revolutie is gebracht en onder de mannen des ongeloof» gerekend. Ook de Génestet heeft menig vers gedicht, waarin niet alle geloof absent is; maar het is hier te doen om de historische lijn, de opvatting en gros, de vlag waaronder gevaren, de legerbenden, waarin gestreden wordt.

Sluiten