Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten bezitten. Maar dat neemt niet weg, zij zijn allen leden van ééne Kerk; leden van één lichaam. Van welk lichaam ? Wat gemeenschap heeft Christus met Belial, of wat overeenstemming heeft de geloovige met den ongeloovige?

De schrijver beweert verder, dat de apostel Paulus in zijnen brief aan de Corinthiërs wel de gebreken bestrijdt, die er in hun midden waren, doch niet doelt op een „scheiden" van getrouwen en ontrouwen in het midden der gemeente van Corinthe, en meent hierin dan ook een wapen te bezitten tot verdediging der bestaande kerkelijke organisatie.

Ik zou den schrijver wel willen vragen: Hebt gij dan 1 Cor. 5: 1—5 niet gelezen?

Weet gij dan niet dat de apostel Paulus met de opzieners der gemeente van Corinthe, in naam en kracht van den Heere Jezus Christus eene macht uitoefende in die gemeente, om de ongehoorzamen te verwijderen; terwijl het Hiërarchiesch bestuur der Ned. Herv. Kerk, in naam en kracht van 't ongeloof, den getrouwen belijder de Kerk uitzet? Zijt gij zoo stekeblind, dat gij dat onderscheid niet kunt vatten ? Of zgt gij willens blind, om een leidsman der blinden te kunnen zijn ?

Meer nog. — Als de apostel Paulus de Corinthische gemeente waarschuwt, om geene gemeenschap te hebben met de ongeloovigen, maar zich uit hun midden af te scheiden, wat zou die Godsgezant dan wel gezegd hebben van eene Kerk, waarin het hoogste gezag berust bij eene macht, die den Christus der Schriften verwerpt, en al wat den geloovige heilig en dierbaar is, met voeten vertreedt ? Heeft de schrijver dan voor deze dingen geen oog ? 't Schijnt zoo !

Als de waarheid iemand tegen is in hetgeen hij beoogt, en hij nochtans zijn doel zoekt te bereiken, dan moet de leugen onder den schijn van waarheid, den doorslag geven. Zoo ook bij den schrijver! Lees slechts verder! „De doleerenden", zoo schrijft hij, „zijn niet uitgedreven, zij wilden revolutie." Nu vraag ik, als iemand, in gehoorzaamheid aan 't Woord Gods, weigert te doen, wat hij op grond van dat Woord, en dienovereenkomstig volgens zijne innigste overtuiging niet doen mag — is dat revolutie ? i

Sluiten