Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen bij den administrerenden Quaestor, en kunnen, zulks noodig oordeelende, eene buitengewone Algemeene Vergadering beleggen. Art. 39.

Indien Quaestoren eene buitengewone vergadering noodig oordeclen, zullen zij, ten minste acht dagen te voren, de leden der Beurs naar Amersfoort oproepen.

Art. 40.

Bij overlijden, vertrek of andere ontstentenis van den administrerenden Quaestor, neemt de eerste der toeziende Quaestoren al de boeken, gel* den, eigendomsbewijzen en bescheiden ten spoedigste onder zich, daarin bijgestaan door den anderen Quaestor. Hij belast zich verder met de functiën van administrerend Quaestor, geeft de controle aan zijnen Medequaestor, roept terstond den Plaatsvervanger op, om de betrekking van derden Quaestor te aanvaarden, en geeft van een en ander verslag aan de Algemeene Vergadering.

art. 41.

De gewone Algemeene Vergadering wordt jaarlijks gehouden te Amersfoort ten dage der Classikale Vergadering. Zij bestaat uit de Leden der Beurs, die allen eene concluderende stem moeten uitbrengen, en nit de Donateurs, die eene adviserende stem hebben. (Zie artt. 8 en 22.) Art. 42.

Op deze Algemeene Vergadering doet de administrerende Quaestor rekening en verantwoording zijner administratie, en brengt bij alle boeken, kwitantiën, en wat tot de Archieven der Beurs behoort, met degelden, die in kas zijn, ter tafel. Na de rekening gehoord, en met het contraboek vergeleken te hebben, zal de vergadering boofdelijk haar oordeel uitspreken. Na goedkeuring zal de rekening door beiden de toeziende Quaestoren en twee der aanwezige Leden onderleekend worden.

Art. 43.

In deze, en in alle vergaderingen neemt de eerste der toeziende Quaestoren de betrekking van Voorzitter waar, en leidt de werkzaamheden. Art. 44.

Bij het staken der stemmen zal het lot beslissen.

Art. 45.

Aan den gevolmagtigde tot ontvangst der renten te Amsterdam worden jaarlijks de naam en voornaam en standplaats van den administrerende Quaestor bekend gemaakt in eene missive, door de' drie Quaestoren onderteekend.

Art. 46.

De Quaestoren nemen hunne betrekking gratis waar, en brengen alleen de onvermijdelijke onkosten in rekening.

Art. 47.

De Leden en Donateurs zenden brieven en gelden aan Quaestoren vrachtvrij.

Sluiten