Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI. Slot-Bepalingen. Art. 48.

Dit Reglement zal gedrukt en doorschoten worden met wit papier, waarop de Scriba-Quaestor de veranderingen heeft aangeteekend ; en aan elk nieuw Lid en eiken nieuwen Donateur zal een exemplaar worden ter hand gesteld, tegen betaling van ƒ1.00 voor het kapitaal der Beurs. Art. 49.

Bij verschil omtrent de uitlegging van eene of andere dezer bepalingen,' beslist de Vergadering.

Art. 50.

Om de vijfjaren zal dit Reglement herzien worden in eene Algemeene Vergadering, waartoe ook dc Buitenleden en Emeriti worden opgeroepen, en waarvan aan de Donateurs wordt kennis gegeven.

Gcene veranderingen worden in dit Reglement aangenomen, dan met toestemming van twee derden der in die Vergadering tegenwoordige Leden. Van de! aangenomen veranderingen houdt de Quaestor-Scriba behoorlijke aanteekening in de notnlen, leest ze vóór het sluiten der vergadering nog eens op, schrijft ze in het Exemplaar van het Reglement, dat voor de vergaderingen dient, en deelt ze aan al de afwezige Leden en Donatcurs!schriftelijk en ten spoedigste mede.

Aldus herzien en vastgesteld in de Algemeene Vergadering, daartoe

gehouden te Baarn , den 24 September 1850. J. J. BOS, P. A. ROMIJN, H. J. VAN HOORN,

Adm. Quaestor. Contról. Quaestor. Scriba Quaestor.

Te Amersfoort, ter Boek- en Courantdrukkerij van w. j. tm bohxei. va- vlotbb.

Sluiten