Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1.

Het beheer der kerkelijke goederen en fondsen, en de zorg voor de kosten van haren eeredienst, zijn in deze gemeente opgedragen aan Kerkvoogden, onder medewerking van Notabelen.

Art. 2.

Stemgerechtigde leden dezer gemeente zijn alle manslidmaten, die bij het vaststellen der lijst, vermeld in 4rt. 3 van dit Reglement, onder haar ressort wonen, den ouderdom van 23 - jaren bereikt hebben, en ten minste één jaar geleden óf bij den Kerkeraad geloofsbelijdenis afgelegd hebben, óf op ingediende attestatie, óf bewijs van lidmaatschap als lidmaten der gemeente erkend zijn.

Van de stemgerechtigdheid zijn uitgesloten zij, die het laatste jaar vóór de vaststelling der lijst door eenig armbestuur zijn bedeeld geworden, die onder censuur of curateele staan, alsmede die gedurende het laatste jaar nalatig zijn gebleven in het voldoen van

Sluiten