Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aan de gemeente verschuldigde, hetwelk op den dag van de sluiting der stemlijst opvorderbaar is.

Art. 3.

Jaarlijks vóór den. lsten October wordt door Kerkvoogden eene lijst van stemgerechtigden voorloopig opgemaakt of herzien, en, nadat de gemeenteleden gedurende acht dagen in de gelegenheid zijn gesteld, om daarvan kennis te nemen en hunne bezwaren bij Kerkvoogden in te brengen, vastgesteld.

Art. 4.

De benoeming van Notabelen heeft plaats telken jare vóór den 15den November, onder leiding van de Kerkvoogden, op door dezen aan te wijzen plaats en te bepalen dag en uur, nadat deze aan de gemeenteleden bekend gemaakt zijn, en bij gesloten en ongeteekende biljetten.

In de daartoe te houden vergadering moeten meer dan de helft der stemgerechtigden tegenwoordig zijn.

Levert eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid op, zoo heeft eene nieuwe vrije stemming plaats. Is ook bij deze'geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt er herstemd tusschen de twee personen, die de meeste stemmen hebben bekomen. Verkregen meerdere personen hetzelfde grootste aantal stemmen, zoo geschiedt de herstemming tusschen deze allen. Heeft het grootste getal stemmen zich op één persoon vereenigd, terwijl het daarop volgend getal door twee of meer is verkregen, zoo wordt bij eene tusschenstemming uitgemaakt, wie van de laatsten in de herstemming zal deelen. Indien bij eene herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Sluiten