Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor tusschentijds ontstane vacaturen wordt binnen zes weken na haar ontstaan op dezelfde wijze eene benoeming gedaan.

Indien niet meer dan dé helft der Notabelen ter vergadering tegenwoordig is, wordt Jia verloop van ten minste 24 uren en binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin door de dan tegenwoordige Notabelen de benoemingen worden gedaan.

Abt. 15.

De Voorzitter der Notabelen opent de vergadering een half uur na den bepaalden tijd van samenkomst, waarna terstond tot de stemming wordt overgegaan.

Onmiddellijk na de inlevering der stembriefjes omtrent welker waarde of onwaarde van toepassing is het bepaalde in art. 5 van dit Reglement, wordt de stemming opgenomen door den Voorzitter en den Secretaris, en de uitslag terstond bekend gemaakt.

Voor iedere Vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Abt. 16.

Aan den tot Kerkvoogd benoemde wordt terstond van zijne benoeming kennis gegeven. Indien binnen 8 dagen na de ontvangst dezer kennisgeving geen antwoord bij den President-Kerkvoogd is. ingekomen, wordt hij gerekend voor de benoeming te hebben bedankt. Wanneer een der Notabelen, tot Kerkvoogd benoemd zijnde, staande de vergadering bedankt voor de hem daarin opgedragen betrekking, zet de vergadering haar werk terstond voort. Zoo iemand na de vergadering voor de benoeming bedankt, heeft binnen 14 dagen na den dag van bedanken eene nieuwe vergadering plaats.

Sluiten