Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te dekken, zal het ontbrekende gevonden worden door een hoofdelijken omslag.

In dezen omslag, die jaarlijks vóór den lsten December door Kerkvoogden en Notabelen wordt opgemaakt, worden begrepen alle personen, die een eigen middel van bestaan hebben, binnen de Kerkelijke Gemeente hun hoofdverblijf houden, en tot de Hervormde Gemeente te Kootwijk behooren.

Alle dezen zullen worden aangeslagen op een kohier, volgens eene geregelde en billijke Massificatie en naar evenredigheid van hun betrekkelijk vermogen.

Art. 31.

Dit kohier wordt gedurende acht dagen, na behoorlijke afkondiging, ter visie gelegd voor alle leden der Gemeente.

Ieder daarop vermeld kan binnen dat tijdsverloop zijne bezwaren daartegen schriftelijk indienen bij den President-Kerkvoogd.

In eene gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen worden deze bezwaren overwogen, en daarna het kohier vastgesteld, en ter invordering aan den Kerkvoogd-Boekhouder ter hand gesteld.

Art. 32.

Deze omslag is invorderbaar in twee gelijke termijnen, in de eerste week der maanden April en September te voldoen aan den boekhouder, op een des Zondags te voren bekend te maken plaats en tijd.

Wie op den daartoe bepaalden dag in de laatstgenoemde maand niet alles heeft betaald, zal aan den boekhouder, die in de tweede week dier zelfde maand rondgaat voor het invorderen, bovendien moeten beta-

Sluiten