Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

abt. 11.

Wie vóór het vragen van zijn ontslag en het nederleggen zijner evangeliebediening of vóór eene beroeping, welke door aanneming achtervolgd wordt, geen lid der Weduwenbeurs is, kan niet meer als lid worden toegelaten.

abt. 12.

Elk lid der Weduwenbeurs ontvangt een, door commissarissen en den quaestor der Weduwenbeurs geteekend, bewijs of diploma.

abt. 18.

Alle gelden aan de Weduwenbeurs verschuldigd, worden aan den quaestor of dengene, die daartoe door hem is aangewezen, vrachtvrij bezorgd; de jaarlijksche contributiën, ingaande met den 1™ dag des jaars, vóór Maart; de overige gelden, binnen ééne maand, nadat zij zijn verschuldigd.

abt. Ié.

Het lidmaatschap, en bij gevolg alle regt en aanspraak hoegenaamd op de Weduwenbeurs vervalt

1. door vrijwillig bedanken.

2. door wanbetaling, ter beoordeeling en beslissing van de leden der Weduwenbeurs ter algemeene vergadering.

3. door ontzetting uit de dienst van ongehuwden en weduwenaars zonder minderjarige kinderen.

Sluiten