Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 27.

Hij zal een honorarium genieten van f 25,— en kan daarenboven zijne verschotten van schrijfbehoeften, briefporten en alle andere noodzakelijke uitgaven in rekening brengen.

art. 28.

Indien de quaestor in zijn betrekking als predikant afgezet wordt, zal hij van dien oogenblik af ook als quaestor ophouden te fungeren.

art. 29.

De secundus van den quaestor vervangt bij ontstentenis den quaestor.

Bij overlijden, vertrek, aftreding schorsing of afzetting van den quaestor, zal zijn secundus, in tegenwoordigheid van een der commissarissen, onder behoorlijken inventaris, alle gelden, stukken en papieren, benevens den in art 21 vermelden kist overnemen en als quaestor optreden.

VIJFDE AFDEELING.

HET DOEN VAN VOORSTELLEN BUITEN DE ALGEMEENE VERGADERING.

art. 30.

Ieder lid heeft het regt, om aan den quaestor schriftelijke voorstellen mede te deelen, die hij in het belang der Weduwenbeurs raadzaam acht. De quaestor verzendt deze onverwijld met zijne consideratiën aan commissarissen, die ze ter kennis brengen van de algemeene vergadering, om er over te belissen.

Sluiten