Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABT. 31.

Indien echter zulke voorstellen op veranderingen van het reglement of eenige bepaling van hetzelve betrekking hebben, zullen die door een viertal leden der Weduwenbeurs behooren geteekend en vóór den 1"™ ]?ebruarij bij den quaestor te worden ingezonden, die ze met zijn advies vóór 1 Maart aan commissarissen doet toekomen, om, na daarop den secundus gehoord te hebben, ze aan de algemeene vergadering in overweging te geven en daaromtrent te doen beslissen.

Commissarissen zoodanige voorstellen aan de vergadering willende doen, zullen zij daaromtrent vooraf de adviezen van den quaestor en zijn secundus inwinnen.

ZESDE AFDEELING.

ALGEMEENE VERGADERING. ABT. 32.

De algemeene vergadering bestaat uit die leden der classikale vergadering, die tevens leden der classikale Weduwenbeurs zijn. Zij wordt gehouden onmiddelijk na afloop der werkzaamheden van de algemeene classikale vergadering op den laatsten woensdag in de maand Junij.

Zij wordt geleid door den oudste der in de vergadering tegenwoordig zijnde, commissarissen, terwijl de quaestor daarbij tevens als scriba fungeert.

Bij ontstentenis of afwezendheid van den quaestor, neemt de secundus zijne functiën waar of een der aanwezige leden, dien de vergadering daartoe zal aanwijzen.

Sluiten