Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 33.

In de vergadering wordt het volgende in acht genomen:

1. Worden de geëxtendeerde notulen der vorige vergadering gelezen en door den voorzitter, na door de vergadering te zijn goedgekeurd., geteekend.

2. Doet de quaestor, na vooraf den leden een kort uittreksel zijner rekening te hebben ter hand gesteld, rekening en verantwoording zijner administratie over het afgeloopen jaar, en wordt die na goedkeuring door den voorzitter, den quaestor en twee leden der vergadering geteekend. Afschrift dezer rekening zal door den quaestor gezonden worden aan het classikaal Bestuur.

3. Brengt de commissie, sub art. 22, rapport uit van hare bevinding ten aanzien van den staat of inventaris daar vermeld.

4. Doet de quaestor opgaaf der deelgeregtigde leden art. 25 , 3, waarna de uitkeering der Weduwenbeurs voor het volgende jaar (art. 16 al. 2), en zoo noodig die voor de eerstvolgende 5 jaren wordt vastgesteld.

5. Geschiedt mededeeling van de ingekomen stukken, welke op de Weduwenbeurs betrekking hebben en worden die in behandeling gebragt.

6. Worden de voorstellen, sub art. 30 en 31, in overweging genomen en daaromtrent beslist.

7. Geschieden de benoemingen, indien dit noodig is, ter vervulling der ontstane vacaturen in het Bestuur.

8. Doet de voorzitter omvrage, of iemand nog iets, de Weduwenbeurs betreffende, heeft voor te dragen.

Sluiten