Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar na zijne bevestiging zich tot dat einde schriftelijk tot het Provinciaal Kerkbestuur hebben te wenden. Later zich aanmeldende, zal hij boven en behalve de gelden pro introitu, voor elk jaar sedert hij in Noordbrabant in dienst is getreden tot eene contributie met y3 (een derde) verhoogd verpligt worden. Aangenomen zijnde, betaalt hij voor het vervolg slechts de gewone contributie.

Indien echter het Provinciaal Kerkbestuur mogt oordeelen, dat de aanneming van de zoodanigen blijkbaar tot nadeel der Weduwenbeurs zou strekken, zal het die aanneming, na daarop het Classikaal Bestuur gehoord te hebben, waaronder de belanghebbende ressorteert, kunnen weigeren.

Deze bepaling geldt ook voor kerkelijke besturen en gemeenteleden, die ten behoeve hunner respective Predikanten zouden verlangen deel te nemen.

Abt. 9.

De Scriba's der Classikale Besturen zullen bij de acte van lidmaatschap der classe aan elk bevestigd Predikant een exemplaar van het Reglement toezenden.

Abt. 10.

Wie vóór de aanvrage om emeritaat of vóór eene beroeping buiten deze provincie en welke door aanneming achtervolgd wordt, geen lid der Weduwenbeurs was, kan niet meer als lid worden aangenomen.

Abt. 11.

Het lidmaatschap wordt gerekend integaan met 1°. Januarij. Elk lid der Weduwenbeurs ontvangt een , door het Provinciaal Kerkbestuur en den Quaestor geteekend, bewijs of diploma.

Sluiten