Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*. Voor weezen met den laatsten dag der maand, waarin het jongste der ouderlooze minderjarige kinderen den ouderdom van 23 jaren bereikt heeft, mits tot geen gevestigden staat gekozen.

3'. Door afval van de Protestantsche belijdenis.

Vi« AFDEBL1I6.

Het Bestuur.

Art. 17.

Door het Provinciaal Kerkbestuur wordt een Quaestor benoemd, zijnde Predikant en lid der Weduwenbeurs. Hij is met alle ontvangsten en uitgaven belast.

De benoeming van den Quaestor geschiedt uit eene nominatie, tot wier zamenstelling door de gezamenlijke leden der Provinciale Weduwenbeurs in ieder classikaal ressort ter classikale vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen, een Predikant wordt aangewezen.

De overige genomineerden worden benoemd tot secundus, tertius en quartus van den Quaestor. De secundus vervangt den Quaestor bij ontstentenis of overlijden, terwijl de tertius dan secundus, en de quartus tertius wordt

. Allen worden benoemd voor den tijd van drie jaren en zijn bij hunne aftreding weder verkiesbaar.

Art. 18.

De Quaestor zal alle papieren van waarde en de gelden der Weduwenbeurs bewaren in eene tegen brand beveiligde kast of kist. In den regel zullen de gelden worden belegd bij inschrijvingen op een der grootboeken Nationale werkelijke schuld.

Sluiten