Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulks noodig oordeelt, te laten onderzoeken On den Quaestor wegens misbruik of nalatigheid in zijne administratie te schorsen of aftezetten.

Art. 22.

Het Provinciaal Kerkbestuur neemt in overweging en besluit op alle voorstellen, die door een van zijne leden, den Quaestor, de classikale vergaderingen of onderteekend door een viertal leden der Weduwenbeurs, bij hetzelve worden ingediend.

Art. 23.

Bij overlijden, vertrek, aftreding, schorsing of afzetting van den Quaestor, zal zijn secundus, in tegenwoordigheid van een lid des Provincialen Kerkbestuurs, daartoe door den President gecommitteerd, onder behoorlijke inventaris, alle gelden , boeken, papieren, benevens de sub Art. 18 vermelde kast of kist, overnemen en daarvan onverwijld schriftelijk verslag doen aan het Provinciaal Kerkbestuur, hetwelk daarvan kennis geeft aan de Classikale Besturen.

Art. 24.

De Quaestor zal een honorarium genieten van/25-,, voor reiskosten zal hij 60 Centen voor ieder uur heen en terug en voor verblijfkosten ƒ 3 - „ voor iederen dag in rekening kunnen brengen.

. Slotbepalingen.

Art. 25.

Op dit Reglement zal de Synodale goedkeuring, voorgeschreven bij het algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk sub Art. 12, gevraagd worden, na daarop de consideratien der Classikale Besturen en

Sluiten