Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene classis in het ressort te hebben ingewonnen. Na bekomen sijnodale goedkeuring zal dit Reglement gedrukt en zullen daarvan de noodige exemplaren aan de ressorterende Classikale Besturen verzonden worden.

Art. 26.

Geene veranderingen of wijzigingen zullen in dit Reglement mogen gemaakt worden , dan na daarop de consideratien der Classikale Besturen en algemeene Classes in deze provincie ingewonnen en na de instemming der meerderheid van de classikale vergaderingen benevens de goedkeuring der Sijnode verkregen te hebben.

Van alle wijzigingen of veranderingen in dit Reglement aangebragt, zal aan de ressorterende Classikale Besturen kennis gegeven worden, die daarvan mededeeling doen aan de leden.

Aldus gearresteerd in onze vergadering van den 6 Augustus 1856.

Het Provinciaal Kerkbestuur van Noordbrabant, (w. g.) A. LOSGERT, President.

J. A. van WALSEM, Secretaris. Voor eensluidend afschrift, (w. g.) J. A. van WALSEM, Secretaris.

Goedgekeurd in de zitting der algemeene Sijnode van de Nederlandsche Hervormde Kerk, den 4 Julij 1857.

(w. g.) H. G. J. van doesburgh,

President.

Timmers Verhoeven, Secretaris.

Sluiten