Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk . of hij onderstelling aan den Koning zou gegeven zijn, dat in tegendeel de Grondw. uitdrukkelijk aan nieuwe Kerkgenootschappen de vrijheid verleent, om zich te vestigen (17). Zij behoeven dus geen voorloopig verlof te vragen. De Koning hdèft slechts een recht om diegenen té weren, die zich gevestigd hebben, en dat slechts in het geval bij art.* 196 voorzien. Wel is waar, komt aan den Koning het vrijë oordeel toe, of dit geval al dan niet bestaat (18): maar daar het hier de beperking van eene anderszins grondwettige vrijheid betreft, spreekt het va» «eb0, dat de Koning, indien hij een nieuw Kerkgenootschap weren wil, verplicht is aan te toonen , dat hetzelve Ach niet binnén de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat houdt: eene willekeurige, met geen redenen bekleede weigering en wering zon tegen den geest der Grondwet aanloopeh.

Dit nu aangenomen, zal het wel tevens huiten allen twijfel zijn, dat Hervormde Christenen, die zich niet lan> ger met de godsdienstleer der Hervormde Kerk kunnen

iyii Verg. onze 3» Aanteekening.

(18) De vraag blijft alleen: door welke middelen, op welk» wijze oefent de Koning zijn regt nit, om te beoordeelen, of orde, rust, goede zeden door nieuw opkomende Kerkgenootschappen gestoord worden? Wij antwoorden: door gebruik te maken van het regt yan toelating of. erkenning. Vóór die erkenning hebben die Genootschappen geen staatkundig bestaan. Welligt ware bet nuttig, dat bij eenige wet bepaald was, wanneer, nadat een nieuw opkomend Kerkgenootschap, omtrent de regeling zijner belangen, was overeengekomen, de aanvrage tot toelating aan de Hooge Regering zou be» hooren te geschieden. Want zal de Staat bescherming verleenen, zoo moet hij weten aan wie. Eene nieuw opkomende gezindheid kan niet zeggen: ik besta, bescherm mij, want de Staat heefteen onderzoek te doen, alvorens het de bescherming kan toezeggen. Daarom, omdat dit onderzoek aan den Staat toekomt, zon deze met regt de wijze kunnen regelen, op welk» hetzelve zou moeten aangevraagd worden.

Sluiten