Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zijnen overal, in leven en in sterven, ja ook in het oordeel !.... in het oordeel,.... en zou dit voor zijne schapen van eenig belang wezen ? Welaan T. stelt u voor, dat zulks het geval niet is, dat jezus de zijnen niet kent, derhalve dat de geloovigen aan den Heere jezus zullen moeten bewijzen dat zij zijne schapen zijn; stelt u voor dat dit eene noodzakelijke voorwaarde moet wezen voor hun toegang tot den hemel. Waarmede zullen zij aanvangen? „Heer wij zijn tot u bekeerd!" maar als chbistus vraagt „welke zijn van die bekeering de vruchten?" zal dan niet al dadelijk schaamte hunne aangezigten moeten bedekken; of wederom: „Heer, wij hebben op aarde het vleesch gekruisigd, den ouden mensch gedood, geregtigheid uitgeoefend, ons zeiven verloochend, onzen medezondaar ernstig gewaarschuwd!" O! wat al herinneringen zullen hun mond doen verstommen, wanneer de Kenner der harten hen vraagt naar de getrouwheid, het beginsel, het doel en de volharding, waarmede dit alles gepaard is gegaan! Of zullen zij hunne gebeden opsommen, hunne aalmoesen optellen, hun getrouw bijwonen der godsdienstoefeningen en des avondmaals niet overslaan? Eén enkele opslag van het oog des Regters zal genoeg wezen, om hen het vonnis over die gebeden te doen vellen, als hppenwerk meer dan eens, over die aalmoesen, als gaven door hen zeiven teruggeëischt in de hulde en dankbetooning hun ijdel zelfbehagen toegebragt, over die godsdienst als eene gedaante der godzaligheid vaak, zonder kracht en zonder leven! Neen, neen, niets van dit al zal voor het oog des Regters kunnen bestaan. Maar, Geliefden! dit zal ook niet noodig zijn; de Goede Herder zelf zal zijne schapen van de bokken scheiden en aan zijne regterhand plaatsen, want „Hij kent de zijnen."

Hl. En, dit is nog niet alles, als de Goede Herder zorgt ook de Heere jezus voor zijne schapen. Ik heb het u nog

Sluiten