Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De Vereenigingen ter handhaving en verdediging van de leer en de regten der Nederlandsche Hervormde Kerk, gevestigd te Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Schiedam, gevoelen zich gedrongen bij vernieuwing eene poging aan ie wenden, ten einde, onder opzien tot den Heer, eenige verandering ten goede te bekomen in den treurigen en verwarden toestand, waarin zich de Nederlandsche Hervormde Kerk bevindt. Zij hebben, in eene gecombineerde Vergadering,gehouden te 'sGravenhage den 12 Mei 11, tot dat einde besloten: dat uit voormelde plaatsen, ieder afzonderlijk, het volgende Adres aan de Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk, die geopend zal worden den eersten Woensdag in de maand Julij aanstaande, zal worden aangeboden.

Zijnoodigen alle belangstellende leden der Kerk in voornoemde gemeenten uit, door hunne mede-onderteékening van dit Adres, van die belangstelling te doen blijken; terwijl zij tevens aan. de leden der Her-

Sluiten