Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE ALGEMEENS SYNODE DER NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

HOOG-EERWAABDE HEEREN!

De ondergeteekenden, allen lidmaten van de Nederlandsche Hervormde Kerk in de Gemeente te

, achten het hnnne dure verpligtïng uwe

aandacht te vestigen op den treurigen toestand, waarin de Nederlandsche Hervormde Kerk verkeert.

Het is van algemeene en openbare bekendheid, dat de onregtmatige bemoeijingen der Eegering met de Nederlandsche Hervormde Kerk, vooral sedert den jare 1816, in verband met het Theologisch onderwijs aan 'sLands Hoogescholen, eene voor die Kerk hoogst verderfelijke strekking hebben gehad.

Het ligt daarom niet in de bedoeling van de ondergeteekenden, de bijzonderheden van de geschiedenis der laatste veertig jaren opzettelijk in herinnering te brengen, en al de maatregelen op te sommen, die, van het politiek gezag en de kerkelijke Besturen uitgegaan, geleid hebben om de leer en Belijdenis van de Nederlandsche Hervormde Kerk bij velen twijfelachtig en onzeker te maken, en daardoor voor hare leden alle kerkelijke en geestelijke betrekking tot elkander te doen verloren gaan.

Sluiten