Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen ernst, eenvoudig en duidelijk U te willen verklaren of Gij, als feitelijk de Nederlandsche Hervormde Kerk in haar hoogste Bestuur vertegenwoordigende, van oordeel zijt, dat die Kerk nog hare eigene, haar kenmerkende, en van andere gezindheden niet slechts, maar van twijfel, bij- en ongeloof haar onderscheidende Belijdenis bezit, en waarin die bestaat.

Vooral na de houding ook der Synode van het afgeloopen jaar hebben de ondergeteekenden, en met hen alle ware Hervormden, een overwegend belang om te weten, wat de Kerk, waarvan zij leden zijn, voor zooveel hare Leer en Belijdenis betreft, gebleven, of welligt, onder de aanvallen en oneerlijke maatregelen van hare tegenpartijders, geworden is.

"Wat de houding der Synode betreft, Hoog-Eerw. Heeren! mogen de ondergeteekenden de opmerking niet terughouden, dat hare oordeelvellingen, waar die betrekking hadden tot de beantwoording van adressen, welke haar in het belang van de handhaving der Goddelijke waarheid overeenkomstig de Belijdenis der Hervormde Kerk waren toegezonden, doorgaans zijn vervat geweest in een toon, die algemeene verontwaardiging verwekt heeft, en bij uitnemendheid geschikt genoemd mag worden om de laatste overblijfselen van achting voor het hoogste Kerkbestuur te vernietigen.

Die Synode toch was, even als ieder ander Kerkbestuur, reeds door haar aanwezen alléén, en zelfs zonder eenige reglementaire bepaling, tot handhaving van de Belijdenis der Hervormde Kerk verpligt; en de ondergeteekenden, Hoog-Eerwaarde Heeren 1 verlan-

Sluiten