Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel de handhaving van de Hervormde Kerkleer gebiedt, maar van die leer geene nadere bepaling bevat; — dat is met andere woorden, dat men zelfe in wezen en hoofdzaak niet weet, waarin-.de leer van de Hervormde Kerk bestaat!

Van deze onvoegzame spotternij met het Wézen /en het regt der Nederlandsche Hervormde Kerk en de gewetens van hare leden, had de Synode reeds in hare meermalen aangehaalde Verklaring, waarin zij tot belangstellende adressanten van uit de hoogte gesproken had, eene voorproef gegeven, toen zij betuigde, dat het onmogelijk zou zijn, zelfs in de kortste geloofsbelijdenis „alle verschillende gevoelens ■en wenschen te vereenigen."

Het is moeijelijk, Hoog-Eerwaarfle Heeren! dén -smartelijken indruk terug te geven, dies Wélgezinde Hervormden ondervinden, bij het lézen van dergelijke ongerijmde uitspraken, waardoor hunne Kerk, óf door de onkunde, óf door de spottende ligtzinnigheid van hare Bestuurders, op zoo jammerlijke wijze wordt ten toon gestéld.

Niemand der adressanten van het vorige jaar heeft verlangd, en ook door de ondergeteekenden wordt niet begeerd, eene geloofsverklaring, waardoor „alle verschillende gevoelens en wenschen," de gevoelens en wenschen van Evangeliedienaars en dwaalleeraars, van de getrouwe belijders en van de bestrijders der Hervormde Kerkleer, van geloovigen en van ongeloovigen, zouden worden vereenigdl ru

Juist het tegendeel, de erkenning en de handhaving van de nog altoos bestaande, en nimmer gewijzigde of afgeschafte Belijdenis der Hervoünde

Sluiten