Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk is gevraagd, — in spijt en in weerwil van hen, •die andere gevoelens en andere wenschen koesteren; en tot het doen van die vraag hebben de leden der Kerk regt, en tot de inwilliging daarvan zijn de Kerkbesturen verpligt.

Doch, Hoog-Eerwaarde Heeren! de ondergeteekenden wenschen niet uitsluitend van regt en van pligt te gewagen, hoezeer de klaarblijkelijkheid van beiden ook in het oog loopt, en gestaafd wordt door het ongerijmde van de uitspraken der Synodale Commissie en de onbesuisdheid, waarmede de vorige Synode, in hare verlegenheid, zich van de zaak heeft afgemaakt.

Zij wenschen U te doen opmerken, dat, — terwijl door een Bestuur, gelijk de Hervormde Kerk sedert bijkans veertig jaren gehad heeft, alle grondslagen van het Christendom worden ondermijnd en waggelende gemaakt, — bovendien bij uitspraken en handelingen van Kerkbesturen als die van het vorige jaar, er geen achting of eerbied voor eenig Kerkbestuur kan overblijven, en alzoo de geheele Kerkelijke band wordt losgemaakt en vernietigd.

Zij wenschen TJ in herinnering te brengen, dat de leden der Kerk, al zijn zij geene godgeleerden van beroep, daarom nog niet blind zijn voor de verkrachting, zoo van het Evangelie onzes Heeren Jezus Christus zeiven, als van alle menschelijk regt en goede trquw, en dat zij, niet zonder eenig doel, niet zonder eenige waardering van hetgeen in de Kerk geleerd en beleden wordt, leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk zijn.

Zij wenschen U te doen inzien en erkennen, hoe

Sluiten