Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene algeineene kerkvergadering belegd en een bedaard en christelijk adres aan al de hervormden gemaakt met voorstel, om de leer te veranderen en dan gezien, wie dit niet verkozen, de kerken en goederen eenvoudig en in groote bedaardheid verdeeld en vrede en liefde langs dien weg bevorderd? Is deze maatregel niet goed, waarom dan niet een' anderen gekozen, bij welken men den eerlijken weg bewandelen kan?

In plaats van dezen gezegden weg in te slaan, heeft men liever een' anderen verkozen, welken ik aan het nadenkend oordeel mijner land- en geloofsgenooten wil voorstellen, opdat elk zie, wat er sints lang gaande is en wie eigenlijk de oorzaken van onrust en twist zijn. Wij ontkennen niet, dat er in het voormalige bestuur der kerk vele gebreken waren ingeslopen, en dat er in de verschillende provinciën van ons vaderland een verbazend onderscheid was in de manier van zaken te behandelen. Het was sints lang de wensch van vele brave Leeraren, dat er eene gelijkmatige inrigting in ons Kerkbestuur werd daargesteld, en ik meen, dat reeds wijlen Do. viervant en anderen in de Commissie daartoe geweest zijn. Maar dit werk niet doorgaande, werd er naar den geest onzer nieuwe staatsregeling eene Commissie benoemd tot de vervaardiging van een nieuw algemeen reglement, hetwelk, zoo wij niet geheel mis zien (en zoo dacht er de Classis van Amsterdam in 1816 ook over, die daarom nog een rekwest aan Z. M. gepresenteerd heeft ter verandering van deze zaak) de grondslagen van veel verkeerdheid in zich bevat. Ten minste die regel, welke zoo geheel in den geest der Hervorming was, dat alle Predikanten een gelijk aandeel zouden hebben in het bestuur der kerk en dat daardoor zelfs de flaauwste schaduw van eene hiërarchische (priesterlijke) regering, gelijk in de Roomsche kerk, zou vermeden worden, heeft men listig veranderd, zoodat het nu slechts weinigen geworden zijn en meer en meer worden zullen, die als ingewijden kennis en

Sluiten