Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur van zaken hebben, waardoor sommige raddraaijers des te beter hun doel bereiken kunnen.

In de algemeene synode van 1817 werden eenige verordeningen gemaakt omtrent de eeredienst. In dezelve lezen wij onder anderen: § voorts is ten opzigte van onze //Liturgie-formulieren bij de synode wel in overweging ii gekomen, of het opstellen van nieuwe of wel het veranderen der oude dienstig konde zijn aan de bevordering (/eener meer stichtelijke bediening van doop en avond// maal; doch het is aan hetzelve voorgekomen, dat deze n maatregel ongepast en ontijdig zoude zijn. Immers zijn ii die Liturgie-formulieren opgesteld ten gebruike van Leeraars, // welke nog niet behoorlijk geoefend waren in al de deelen g der H. bediening, en welke dus noodig hadden door ze/ykere voorschriften aan eene gepaste en eenparige leiding g gewend te worden. Deze behoefte bestaat niet meer; van // daar, dat ook onderscheidene Liturgie-formulieren reeds in ii onbruik zijn geraakt, en in andere onderscheidene be//kortingen, bijvoegselen en veranderingen plegen gebruikt n te worden, behoudens derzelver geest. — De synode heeft //derhalve geoordeeld, dat het bepalen van nieuwe formuh lieren of van veranderingen in de oude de Leeraren //zoude belemmeren en den geest aan nieuwe banden legffgen." Ziedaar, mijne land- en geloofsgenooten! een stuk met veel list opgesteld en in werking gebragt. Immers is het niet waar, dat onze formulieren slechts opgesteld zouden zijn voor jonge en onervarene Predikanten, maar wel opdat er éénheid en zuiverheid in de bediening der Sacramenten zou plaats hebben. Waarom werd er anders elk jaar in de kerkvisitatie gevraagd, of de formulieren wel zooveel mogelijk geheel en vooral onveranderd gelezen worden? Waarom geschiedde deze vraag zoowel bij oude als bij jonge Predikanten? Men leze slechts eens het boekje van ens over de publieke schriften en men zal aangaande oorsprong, onderteekening en doel een zuiverder onderrigt

Sluiten