Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaren. In eigen persoon heb ik het antwoord wel eens gehoord: o dit is Dordsch! en met deze magtspreuk doet men in onze dagen, vooral bij zoo vele bevooroordeelde en bij jonge lieden ongeloofelijk veel af, om aanstonds van het vragen en onderzoeken af te zien. Ook zijn in de vermelding van de artikelen van éénheid (die te voren uit den Heidelbergschen Cathechismus, de 37 geloofsartikelen en de 5 artikelen tegen de Remonstranten bestonden) de beide eerste slechts genoemd en de laatste, als nit de gehate Dordsche synode voortvloeiende, verzwegen, of zoo als beo es (Predikant te Amsterdam) dit in zijn werk over de vereeniging noemt, stillekens ter zijde geschoven; een nieuw blijk van ontrouw onzer dagen en van heimelijke list in de ondermijning onzer kerkleer. Ik laat aan elk zijne volkomene vrijheid; maar laat men rond en eerlijk te werk gaan, daarop alleen is goddelijke zegen en goedkeuring te wachten.

Aldus zijn dan de banden gebroken, en onze Hervormde kerk is onze Hervormde kerk niet meer! Men verkiest daarom ook liever den naam van Protestanten, omdat dit de algemeene benaming is van allen, die zich van de Roomsche kerk onderscheiden; dewijl men gaarne al deze gezindheden zoude vereenigen en eene partij tegen de Roomsche kerk zoude maken. Ik erken, eene gemeenschappelijke tegenwerking tegen al de listen van het heimelijke Jesuitisme der Roomsche kerk is eene zeer wenschelijke en goede zaak, maar dat kan niet bereikt worden ten koste van de waarheid of met Jesuitenstreken in onzen eigen boezem; en zouden wij ons niet op gelijke wijze tegen het zoogenaamde Katholicisme kunnen handhaven, gelijk wij nu reeds drie eeuwen gedaan hebben, of gelijk het Haagsche Genootschap ter verdediging van de christelijke godsdienst tegen het ongeloof gedaan heeft en nog- blijft doen? Men zal voorzeker met het liberalisme ter verdediging der waarheid niets winnen, want honderd andere nieuwe stelsels zullen

Sluiten