Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die haar toejuichen, maken veel spaarzamer gebruik van de openbare godsdienst dan anderen, die haar betreuren; zij zijn ook over het geheel genomen minder naauwgezet in hun leven, kunnen meer God en de wereld te gelijk dienen en vleijen zich met een' ingebeelden hemel, in welken zij komen moeten op gronden, die het Evangelie niet of niet in die mate leert. Hoe langer dat de Predikanten op die wijze voortgaan en prediken, des te meer verval .zal er in de godsdienst komen en des te weiniger echte vroomheid zal men in ons vaderland zien.

Als daarenboven de Predikanten zeiven weinig meer ophebben met het werk der waarachtige bekeering, veel hetwelk bij eenvoudige menschen daarmede gepaard gaat voor dweeperij houden, hoe kunnen wij dan veel lust en warmte in onze gemeente verwachten? Het zijn toch de waarheidlievende en de aanvankelijk en meer voortgaukelijk bekeerde christenen, welke onze getrouwste kerkgangers zijn, en als deze dan geen voedsel voor verstand en hart vinden, moeten ook zij dan door den tijd niet onverschilliger worden en andere hulpmiddelen opzoeken? Ik zwijg van de meer vrije manier van leven en kleeden van vele onzer Predikanten, daar het een met het andere in verband staat en men ook daardoor meer schade dan voordeel doet. Ik zwijg van gebrek aan huisbezoeking of eene verrigting van dit werk op eene ondoelmatige en onvruchtbare wijze. Neemt het alle3 te zamen en vraagt, of bij de algemeene ligtzinnigheid onzer dagen onze Leeraren ook niet rijkelijk besmet zijn en het kwaad niet al te veel in de hand werken en bevorderen? Ik beklaag zoo vele jonge lieden op onze vaderlandsche Hoogescholen, die niet slechts overkropt worden met vele bijwetenschappen, maar bijna niet meer in de gelegenheid zijn de echt Calvinistische leer grondig en zonder vooroordeel te leeren kennen, en zelfs van sommige Hoogleeraars niet anders hooren dan zijdelingsche of regtstreeksche kwinkslagen en schimpscheuten op onze vroe-

Sluiten