Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Door een gunstige beschikking op mijn verzoek, tot de betrekkingen van den overledene gericht, ben ik in staat éene leerrede van wijlen Dr. W. van den Bergh door den druk publiek te maken. Ik weet, dat ik velen in den lande daarmede een dienst -bewijs.

Aan den wensch van verschillende zijden geuit, om een bundel leerredenen tot aandenken te hebben, kan niet worden voldaan. De zoozeer beminde leeraar maakte wel schetsen en aanteekeningen, maar was niet gewoon zijne leerredenen te schrijven. Van dien regel week hij dezen winter af, toen hij zich voorbereidde om op Zondag 26 Januari 11. het predikwerk weer te beginnen, waarvan hij zich zoolang moest onthouden. Zeker dacht de ontslapene daarbij niet, dat hij bezig was ons een schriftelijke nalatenschap te bezorgen. Voor de Gemeente trad hjj niet meer op.

't Is wel opmerkelijk, dat onze broeder, die bij zijn leven steeds naar de diepte van het schuldgevoel riep, als met stervende hand ons eene verklaring moest geven van dien Catechismus-Zondag, waarin de ellende des menschen tot den bodem toe wordt gepeild.

Sluiten