Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van A. Fernhout

H. W. van LOON, De dood dos rechtvaardigen, leerrede gehouden op Zondag 4 Mei '1890 na het overlijden van I)r. W. van den Bergh, met een kort levensbericht van den ontslapene.

f 0.45

GODEFRIDUS UDEMANS, Samenspraak over het heilig Avondmaal, weer uitgegeven door ÏT. A. de Gaay Fortman, Predikant te Amsterdam. /O 08; 25 ex. ƒ 1.75; 50 ex. ƒ3.25; lOOex. ƒ6.—.

N. A. be GAAY POETMAN, Wat God deed met zijn kerk in Nederland, geschiedenis der doleantie verhaald aan ons volk. Vroeger f 0.25, thans ƒ 0.10

C. BROliWER, „Avondregen", leesboek voor de christelijke school (hoogste klasse), uitgegeven ten voordeele der weezen in het Geuzengesticht te Brielle ƒ0.50; 25 ex. ƒ 10.— ; 50 ex. f\ 5. ;

100 ex. f 25.—.

GERH. GOLDSCHMEDING, Compositiën voor orgel f 0.60

Jhr. Mk. A. P. de SAVORNIN LOHMAN, Gezag en vrijheid.

f 2.50

L De vrije School // °-90

- De Staatsschool en de Roomsche kerk... „ 0.75

L J Over het hoogste gezag ,/ 0.60

J Aan Neêrlands Anti-Clericalen „ 0.20

| tl Wat wil de Anti-Revolutionaire party?.. „ 0.15

jj ;/ Wat wil de rechterzijde? g 0.15

Deze werken van Jhr. Mr. A. P. de Savornin Lohman in plaats van voor ƒ5.25 voor ƒ2.— Buiten Amsterdam tegen postwissel a f 2.15.

Sluiten