Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heeft mij verweten in alle bladen der anti-revolutionaire partij, dat ik het christelijk onderwijs verlaten heb. Ik beweer het onchristelijk onderwijs verlaten en mij bij het christelijk aangesloten te hebben, want De openbare school voert tot Christus en tot God.

Mocht ik dwalen, dat men mij overtuige!

De stellingen luiden als volgt:

I. De bijbel kan Gods woord niet zijn.

II. De bijbel is ongeschikt voor kinderen.

III. De bijbel kan op school niet gebruikt worden.

IV. De waarheid der stellingen 1, 2 en 3 springt ieder ontwikkeld en eerlijk onderzoeker zoo onmiddellijk in 't oog, dat zij, die haar nog willen betwisten, onontwikkeld en of eerzuchtigen zijn.

V. De openbare school beoogt eene christelijke opvoeding en is bij uitnemendheid geschikt om op te leiden tot christelijke deugden.

VI. Alle christelijke deugden, waarvan Christus de grondslag is, kunnen aangekweekt worden, zonder eenig weldenkend mensch, van welke richting ook, te ergeren.

VII. De openbare school brengt de kinderen tot gemeenschap met God.

VIII. De openbare school huldigt de leer: de vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid.

IX. Onze tijd wordt niet gekenmerkt door Godsdienstof Christushaat, maar onze tijd kenmerkt zich door een verzet der ontwikkelden tegen de te weinig ontwikkelde leeraars der kerkgenootschappen.

X. De zoogenaamde christelijke school levert geen waarborg tegen polygamie, communisme noch socialisme; de openbare wel.

Sluiten