Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aangehaalde feiten en nitspraken zijn met honderden te vermeerderen, maar ik acht ze voldoende, omdat ik eigenlijk slechts behoefde te bewijzen, dat in den bijbel ééne onnauwkeurigheid, één geschiedkundige leugen voorkomt, om aan Je toonen, dat hij Gods woord niet zijn kan.

Wij willen nu ten overvloede eenige wonderen nagaan.

„De slang (Genesis III : 1 en verv.) nu was listiger dan al het gedierte des velds en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft : Gijlieden zult niet eten van alle boom dezes hofs:

Derhalve de slang sprak, sprak samenhangende woorden ; de slang redeneerde.

En de vrouw antwoordde de slang enz.

En daarop sprak de slang weêr.

De geschiedenis is algemeen bekend.

Had God de slang volgens zijn doel noodig om de menschen ongelukkig te maken, dan moet Hij een geslacht sprekende slangen geschapen hebben. Heeft hij dat vergeten, dan herstelde hij die fout tegenover Eva —— maar fouten herstellen strijdt tegen zijne volmaaktheid; derhalve zijn er sprekende slangen geweest. Hoe is dat geslacht uitgestorven, daar de Heer toch uitdrukkelijk zegt, dat er vijandschap zal zijn tusschen haar zaad Genesis IH : 15 (nl. der vrouw) en van de slang, en er nergens gemeld wordt, dat aan de slang het spraakvermogen ontnomen is, wel dat zij voortaan zou kruipen, iets dat doet vermoeden, dat zij vroeger pooten heeft gehad. De eerste slangen deugden dus niet.

Nog eene herhaling van eene reeds vroeger gemaakte opmerking.

God schiep alles, natuurlijk zooals Hij het hebben wou. Zoo ook den mensch. Hij wist, dat die mensch — want

Sluiten