Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verwonderd was, zou men mogen veronderstellen, dat het geslacht sprekende ezels toen algemeen verspreid was. —i Waar zijn die dieren gebleven ?

Heeft God aan Bileam's pony alleen de spraak verleend om haar meester te bekeeren, dan heeft Hij iels moeten voortbrengen, dat vroeger door Hem vergeten was en wederom komen wij tot Gods onvolmaaktheid.

Toen Jozua (Jozua X : 18) zon en maan liet stilstaan, „de zon toch stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag," werden op den wensch van één man alle wetten, die het uitspansel regeerden te niet gedaan. Want ofschoon 't nu te dwaas is, om een oogenblik te gelooven, dat vroeger de zon om de aarde gedraaid heeft, moet men toch op zijn minst aannemen, dat de aarde eensklaps is blijven stilstaan om den dag verlengd te krijgen.

Hoe ver zouden de bewoners bij zoo'n plotselingen stilstand wel door 't zwerk gevlogen zijn P

En dewijl de aarde thans weer draait, is het toch niet onbescheiden om te vragen, hoe zij weder in dien draaienden toestand geraakt is.

Strijden alle ongerijmdheden, die uit deze gebeurtenis voortvloeien, niet tegen Gods volmaaktheid?

En overdenk dan het feit, 't welk door zoo'n stilstaande zon beschenen moest worden!

Het uitmoorden van een geheel volk!

De God, dien Oheistds predikte, moet sedert Jozua's dagen wel veranderd zijn.

Maar reeds bewijzen te over. Ik heb aangetoond, dat de bijbel onnauwkeurig is. Mijne bewijzen kunnen met

2

Sluiten