Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paül db Kock nog rein is. Maar ik moet a bewijzen, dat de bijbel ongeschikt voor kinderen is.

Ik wil hem daarom vluchtig doorbladeren.

Leest in Genesis XII : 30 enz. Lot woonde in een spelonk, hij en zijne twee dochters; toen zei de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is ond en er is geen man in dit land, om tot ons in te gaan naar de wijze der gansche aarde; kom laat ons onzen vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, opdat wij van onzen vader zaad in 't leven behouden, enz. enz. Die geschiedenis eindigt met de. woorden :

En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haren vader.

Nergens wordt in den bijbel een afkeurend oordeel over die daad uitgesproken.

Men neme de geschiedenis van de geboorte van Jacob en Ezau (Gen. XXV : 22 en v.v.) En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. — En de eerste kwam nit, ros; hij was geheel als een haren kleed. — En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezaü's verzenen hield.

De geschiedenis van Jacob met Lea en Rachel. Als Rachel tot hem zegt: (Gen. XXX.)

Geef mij kinderen! of indien niet, zoo ben ik dood. En hij antwoordt:

Ben ik dan in plaats van God, die de vrucht des schoots van u geweerd heeft ? En zij zeide:

Zie, daar is mijne dienstmaagd Bilha, ga tot haar in, dat zij op mijne knieën bare.

Toen Jacob (Gen. XXXI : 34) met zijne familie van Laban wegtoog, had Rachel den teraphim van Laban

Sluiten