Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener hoogere ontwikkeling deelachtig werden; die even goed als ik, ja, nog veel beter met die feiten bekend moeten zijn en werkelijk zijn . . , :

Welken naam moeten wij hun geven ?

Zij durven de waarheid mijner stellingen niet betwisten, omdat zij daarvan ten volle overtuigd zijn.

Ik beklaag hen. Zij hebben hun geweten toegeschroeid met een brandijzer ; zij getuigen willens en wetens tegen de waarheid ; zij bedrijven de zonde tegen den Hei. ligen Geest. g ÉÈgi

Heb ik te veel gezegd, wanneer ik die verkrachting der waarheid aan eerzucht toeschrijf, aan de begeerte om de menschen ie beheerschen door hun stelselmatig, met opzet onwaarheden mede te deelen; om, — bouwende op 's menschen aangeboren vrees voor den dood en de immer werkzame begeerte om de toekomst te doorvorschen, — tot eer, macht en aanzien te geraken ?

Ik heb dezulken eerzuchtigen genoemd; zou ik niet met evenveel recht mogen zeggen, dat zij de schare misleiden ?

Y. De openbare school beoogt eene christelijke opvoeding, en is bij uitnemendheid in staat om tot christelijke deugd op te leiden.

De waarheid van deze stelling is ook gemakkelijk in 't licht te stellen.

Wij behoeven daartoe slechts na te gaan, wat het Christendom wil.

Niet het Christendom, dat de menschen daarvan ge-

Sluiten