Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat uw woord zijn: ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, is uit den booze.

Men verzamelt u om lange predikatiën en gerekte gebeden aan te hooren: men komt in vergaderingen, waar een schijnheilig vroom gezicht ten hemel wordt gericht: Jezus leerde: (Matth. VI : 6)

Wanneer gij bidt, gaat in uwe binnenkamer, (men lette er wel op, dat er niet bij staat, dat men in de synagogen moet gaan om te bidden). Jezüs was niet voor dat gebed.ten aanzien van allen, want hij zeide: (Matth. VI: 5)

En wanneer gij bidt, zoo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden: want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten te bidden.

Meer dan eens ben ik getuige geweest van allerlei hartroerende uitroepingen, om als 't ware den Heere God te vermurwen.

Jezus zeide : (Matth. VI : 7, 8)

Als gij bidt, gebruik geen ijdel omhaal van woorden, want uw Vader weet, wat gij van noode hebt, eer gij Hem bidt.

Wanneer een predikant in eene of andere gemeente beroepen wordt, dan komt hij eens over. Hel tractement is te laag, de muur van den tuin moet wat hooger; de pastorie is te slecht; aan 5 of 6 kamers heeft hij niet genoeg . ... en die man moet het evangelie verkondigen van Hem die zeide: (Matth. VI : 25)

Zijt niet bezorgd voor uw leven en wat gij eten en wat gij drinken zult; en elders: (Matth. X : 9)

Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uwe gordels; en dan: (Luk. IX : 58)

De Zoon des Menschen heeft niet waar hij zijn hoofd op nederlegge, maar de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten.

Sluiten