Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ten slotte s (Matth. X : 24)

De discipel is niet boven den Meester, noch de dienst' knecht boven zijnen Heer.

Men ziét diezelfde leeraren schatten op schatten verzamelen en toch zei Jezus : (Matth- XIX : 21)

Zoo gij wilt volmaakt zijn, ga henen, verkoop wat gij hebt, en geëf het den armen.

Wanneer men de pogingen aanschouwt, die aangewend worden om uit kleine gemeenten naar grootere te komen; wanneer men ziet, hoe de voorgangers der gemeente de kuddegeheelenal buigen naar hunnen wil, hoe denkt men dan onwillekeurig om de gewichtige woorden : (Matth. XX: 28)

Zoo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar, en zoo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

Hoe treffend schildert Christus de leeraren van den tegenwoordigen tijd, als Hij zegt: (Matth. XXIII : S)

Maar doet niet naar hunne werken: want zij zeggen 't, en doen 't niet.

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouders der menschen; maar zij willen die met hunnen vinger niet verroeren.

En al hunne werken doen zij om van de menschen gezien te worden.

En zij beminnen de vooraanzitting op de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen, ook de begroetingen op de markten om van de menschen geuaamd te worden: Rabbi.

En als wij daarbij dan nog ten slotte vergelijken de woorden van Paulus: (2 Thess. III : 8)

En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkeude, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn; (Hand. XVIII: 8)

Sluiten