Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeping die verlorenen te zoeken en terecht te brengen. En als zij ons zoeken, ik verzeker het hnn ook uit uwen naam, zij zullen ons vinden, mits zij zich niet opwerpen tot onze meerderen, maar zich alleen invloed trachten te verschaffen door meerdere ontwikkeling en grootere volmaaktheid.

Zoodra hunne machtspreuken plaats maken voor verstandige redeneering, zullen zij zien en ervaren, dat bij ons eerbied woont voor God, liefde voor Cheistds en achting voor den leeraar, die de leer van Christus predikt en in practijk brengt.

X. De zoogenaamd Christelijke school levert geen waarborg tegen polygamie, communisme noch socialisme, — de openbare wel.

Er zijn in de wet op 't lager onderwijs twee soorten van deugden onderscheiden: Christelijke en Maatschappelijke. Van de christelijke hebben wij er in eene voorgaande stelling al eenige, zoo niet de voornaamste leeren kennen ; tot de maatschappelijke, waarvan de leer van Christus zwijgt en die ook in de school of in de maatschappij aangeleerd en beoefend moeten worden behooren o. a. Vaderlandsliefde, het huwelijk met ééne vrouw en blijmoedige onderwerping aan de historisch ontwikkelde maatschappelijke orde.

De Vaderlandsliefde hebben wij hier verder niet te bespreken; bij het huwelijk willen wij echter een oogenblik vertoeven.

Wel staat er in de tien geboden : Gij zult niet echtbreken, maar dat gebod is geenszins op te vatten in de beteekenis, gij tuit maar ééne vrouw te gelijk heiben. De

Sluiten