Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe onophoudelijk wordt het niet herhaald : die man gelooft aan niets, hij is een anti-christ!

Hoorders en Boorderessen, als in zijne heilige tegenwoordigheid verklaar ik u, dat ik geloof, van harte geloof in den eenigen volmaakten God, dien ik heden gepredikt heb, en omdat ik in Bent geloof, verwerp ik de leugens van alle kerkelijke leerstellingen!

Zij vervolgen mij met hun laster ! Zij zonden nog andere middelen gebruiken, als zij maar in hunne macht waren.

Wat heeft de geschiedenis geleerd?

Boeddha, predikte eene zuivere leer, waardoor de Brahmaansche priesters in al hunne ellendige bedriegerijen werden tentoongesteld.

Men heeft hem vervolgd ; zijne leer is gebleven, maar in den loop der eeuwen vervalscht en de reinheid daarvan bijna geheel verduisterd.

Soceates onderwees de onsterflijkheid der ziel; de priesters hebben hem beschuldigd, dat hij de zeden van 't volk bedierf, en ten slotte hebben zij hem den giftbeker doen drinken.

Cheistds sprak het Wee uit over schriftgeleerden en farizeën en zij zeiden, dat hij van den duivel bezeten was; de priesters hebben het volk tegen hem opgehitst en men heeft hem aan het kruishout geslagen!

Ben ik meerder dan mijn meester?

Is het voor mij geen titel van roem — zoo er van roemen sprake mag zijn — dat men mij vervolgt, scheldt, lastert, omdat ik niet geaarzeld heb te strijden tegen hen, die zijne leer verminkt, verduisterd, onkenbaar gemaakt hebben door menschelijke, vaak God-onteerende bijvoegsels ?

Sluiten