Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kerk heeft ten allen tijde geheerscht en nog wil ze heerschen.

Van daar de strijd op leven en dood tegen allen, die zich tegen die onrechtvaardige heerschappij willen verzetten en reeds verzet hebben.

Maar wij gaan vooruit!

De wetenschap heeft haar fakkel ontstoken en helder verlicht deze bet aardrijk.

Meer en meer dringen die stralen door in de harten en hoofden der menschenkinderen, en meer en meer treedt de liefde voor de reine leer van Christus en de eerbied voor den volmaakten God op den voorgrond.

Waarde Hoorderessen en Hoorders !

Ik ben aan 't einde van mijne taak.

Ik heb, gedrongen door mijne onwrikbare overtuiging, den strijd gestreden, den vaak Uiteren en moeilijken strijd voor de waarheid.

Ben ik te kort geschoten, ik vraag om eene welwillende, doch niet om eene vergoelijkende beoordeeling.

Maar, mocht ik ondanks vele tekortkomingen, er in geslaagd zijn u te overtuigen, dat de door my ingeslagen weg voert tot de liefde van God met het geheele hart, maar tevens met het geheele verstand ....

O, ik bid u, helpt mij dan dien strijd medestrijden !

Afgeschud alle lauwheid, alle onverschilligheid, alle menschenvrees !

Opdat eenmaal van ons allen getuigd moge worden: Gaat in, Gij wakkere strijders voor de eere Gods; gaat in, in de vreugde uWs HeeB^(fraGijTïe%l den goeden strijd gestreden; hier wacht Uyoe^rone oe/^Mfwinning ! Dat geve God! f/*5 , \\

Sluiten