Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook hier, dat het juist de „kleine vossen zijn, die de wijngaarden verderven", de „kleine zonden", die juist, omdat ze onopgemerkt of onbesproken voorbijgaan, het gevaarlijkst voor den zondaar, gruwelijk voor den Heere zijn. „Die getrouw is in het minste, die is ook in het groote getrouw; en die in 't minste onrechtvaardig is, die is ook in 't groote onrechtvaardig." (Luk. 16 : 10). Vandaar dat juist hetgeen als het minste dikwijls wordt geacht: hoeveel, welk en op welke wijze het geld verkregen wordt ? als toetssteen en maatstaf van het wezen ook der zending genomen moet worden.

„Hoeveel geld ?•" — maar is dat niet juist onze eere, roept ge uit, dat er zóóveel gegeven wordt. Kwam niet in enkele weken na Steenbeeks brand het benoodigde saam; zijn er geen gestichten, die in enkele maanden duizenden ontvingen, ja de gezamenlijke ontvangst van de stichting af bij millioenen bijkans gaan berekenen en is dit laatste ook niet het geval bij de Scholen met den Bijbel?

Laat mij tot antwoord en tot verootmoediging tevens vooreerst dit citaat uit de bekende Standaard-artikelen over het „Geven" herinneren: „Men geeft er hoog van op, dat Van 't Lindenhout voor zijn weezen, van Dijk voor zijn stichtingen en Pierson voor zijn asyl Steenbeek schatten gouds wisten saam te brengen; maar men vergeet, dat met één kermis in een onzer groote steden, in één enkele week, driemaal zooveel weggaat als deze stichtingen der christelijke liefde in een geheel jaar verzamelen konden." Maar ook al blijft men turen op die cijfers, voor die stichtingen saamgebracht, zonder ze met andere cijfers te vergelijken, dan nog klinkt uit de Schrift waarschuwend in de ooren, dat niet op het „Geteld, Geteld", maar op het „Gewogen", volgde: „Te licht gevonden." Welnu, de weegschaal, waarop de Schrift uwe gaven schat, heeft tot randschriften: „Als gij aalmoes doet, zoo laat uwe rechterhand niet weten wat uwe linkerhand doet, opdat uwe aalmoes in het verborgen zij; — laat voor u niet trompetten; — als een zegen en niet als eene vrekheid; — niet uit droefheid of uit nooddwang; want God heeft eenen blijmoedigen gever lief; — de halve stuiver der weduwe meer dan de gansche inhoud der schatkist!"

Type der beste wijze van collecteeren, hoe ook thans door velen geminacht en door nieuwere uitvindingen in de schaduw gesteld, blijft dan ook — het kerkezakje. Verbetering was het ten minste in geestelijken zin zeker niet, al strekte het wel tot vermeerdering van opbrengst, toen de — schaalcollecte werd ingevoerd. Ja, men zoude kunnen zeggen, dat hiermede het bankroet der christelijke

Sluiten