Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldadigheid werd aangeslagen. Nu niet langer in het verborgen maar in het openbaar gegeven; gespeculeerd niet op de hoogste drijfveer: om Gods wil, maar op de lagere: menschenvrees, eerzucht, nooddwang; het koperen muntstuk van den arme, waaraan wellicht gebed kleefde, haastelijk in den buidel geworpen, het zilver-, goudpapierengeld daarentegen u in de oogen schitterend, ter — navolging prikkelend! Niet hoe het, — maar hoeveel er kwam, was immers hoofdzaak, en inderdaad de uitvinder der schaalcollecten oogstte bewondering bij diakonieën van alle gezindten, van de Israëlietische tot de Chr. Gereformeerde toe.

Alzoo het euvel ontstond reeds in de kerk, was een gevolg van gebrek aan ofiervaardigheid bij de gemeenten; maar moest, helaas! op schromelijke wijze toenemen, toen de Binnenlandsche Zending optrad, die, zonder vaste fondsen, zonder geregelde of aanzienlijke collecten meestal, allerlei wegen insloeg, om de noodige middelen tot stichting, daarna tot onderhoud, eindelijk helaas nog tot dekking van het telkens terugkeerend tekort te vinden. En waarlijk, men was vindingrijk; kieskeurig zeker minder omtrent de gezindheid waarmede, de bron waaruit gegeven werd. Vooreerst kwamen in plaats van de zwijgende kerkbus de sprekende inschrijvingslijsten; maatstaf bleef niet, dat „een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt", maar werd zoo licht wat een ander deed, of waarmede tegenover een ander men kon schitteren; en ziedaar hoe tevens het uittrompetten van giften en gevers aanving, met voor velen verstaanbare initialen of zelfs volledige namen in jaar ot maandbericht; straks niet langer slechts „in de synagogen en op de straten" uwer eigene stad gelijk oudtijds (Matth. 6 : 2), maar door stad en lande heen in couranten, zoodat het een uitbazuinen werd! Men zou zelfs kunnen vragen, waarom deze kostbare en omslachtige wijze van publiceeren noodig is. Onlangs ontving ik een verslag van eene der moeielijkste maar tevens ook daarom juist aantrekkelijkste takken der binnenlandsche Zending, van een fabriekschool, en ziedaar ten minste de namen der contribuanten, zonder het bedrag hunner contributie vermeld, maar andere verslagen zijn er, waarin ge niet slechts van anonyme gevers (dit is nog begrijpelijk) maar met namen of initialen stuivers en centen vermeldt vindt. Waarom dit uittrompetten ? Ter verantwoording aan het publiek; maar ziedaar ook juist, waarom dit euvel als woekerplant, helaas! aan de Binnenl. Zending moest blijven kleven: omdat deze zonder verband met eene plaatselijke Kerk, niet met zooveel gezag kan optreden,

Sluiten