Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thetischen kring van personen, in wier midden de instelling of vereeniging leeft, op wier gebed ze gedragen wordt, door wier invloed ze zelve in het rechte spoor onder de leiding des Heeren gehouden wordt.

Hoe ontstaan en bestaan de meeste der bedoelde instellingen? Over het algemeen zijn ze vrij autocratisch of oligarchisch, zoo niet aristocratisch ingericht. Eén persoon, gewoonlijk een predikant, Evangelist, of een barmhartig Christin, gevoelt zich door den Heere gedrongen eene inrichting te openen, waartoe hij of zij al spoedig den steun van buiten af gaat inroepen, of waartoe hem als van Gods wege die hulp toevloeit. Allicht is daarvan het gevolg, dat uit enkelen der begunstigers eene commissie zich vormt, wier leden door den stichter worden aangezocht of elkander aanvullen. Soms ook doorloopt eene inrichting niet het eerste stadium, maar vormt zich dadelijk eene dergeln'ke Commissie of Bestuur; geschiedt dit niet, dan ontstaat al spoedig een al of niet gewettigd wantrouwen in den grondslag der zaak of den persoon des stichters en rekent men de duurzaamheid der instelling onzeker; is echter dergelijke Commissie tot stand gekomen, dan acht men alles „in's Reine". Enkele dier stichters of Commissiën gaan nog één stap verder en roepen de Contribuanten, die als leden erkend worden, samen om zich tot eene vereeniging te vormen, die zelve het Bestuur benoemt, rechten bekomt tegenover de leiding der zaak en — wat het gewichtigste is — in nauwer verband komt tot de instëlling zelve.

In zooverre schijnt dit laatste het verkieselijkst. Intusschen vergete men aan de ééne zijde niet, dat dergelijke algemeene vergaderingen, gewoonlijk slechts eenmaal 's jaars gehouden, waartoe zich de werkzaamheid dier leden bepaalt, in werkelijkheid blijken weinig op te leveren. Het zou zelfs voor de Contribuanten zeiven niet in alle opzichten wenschelijk zijn, dat alle stichtingen dezen weg volgden. Hoe licht is iemand tegenwoordig toch van een 25 a 30 Christelijke instellingen Contribuant; stel u voor, dat hij om de 14 dagen eene dergelijke algemeene Vergadering moest bijwonen, of dat, wat nog waarschijnlijker zou zijn, 2, 3 of 4 dier. vergaderingen op denzelfden dag of in dezelfde week en op verschillende plaatsen vielen! Daarenboven volgt straks de aanwijzing waarom het euvel, waarover thans gesproken wordt, ook nadeelig werkt op de Contribuanten zeiven. Van de andere zijde noch door dergelijke1 algemeene Vergaderingen, noch door eene Commissie, verkrijgt men, wat eene instelling van Binnenlandsche Zending behoeft: eenen kring van personen, in wier midden ze be-

4

Sluiten