Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is hiervan niet iets aan? Is er niet in dezen drukken Martha's arbeid soms meer neiging om het buitengewone, dan het gewone; wat verder afligt eer dan wat voor de hand ligt; het schijnbaar meer moeielijke liever dan het meer gemakkelijke, te zoeken en aan te^ grijpen. Zijn er niet, die vooraan staan in pogingen tot en in bevordering van redding van gevallenen en ongehuwde moeders, maar die vergeten hunne eigen salons of gezelschappen te sluiten voor hen, die haar ten val brengen of in eigen kleeding en levenswijze te vermijden, wat middellijk op de vrouw in lagere standen bedervend werkt? Worden er niet le Huizen voor dienstboden opgericht door haar, die in eigen kring hare dienstboden slechts als „werkkrachten" gebruiken, verzuimen er voor te zorgen, dat de dienstboden een waar „tehuis" bezitten in de woning harer „vrouwen", en dat zoowel dè trekzucht en het „hooger op!" worde tegengegaan bij de dienenden, als de wispelturigheid, hooghartigheid en gevoelloosheid bij hunne meesters? Wordt bij de oprichting van Militaire Huizen, die wij met blijdschap begroeten, wel altijd bedacht, hoeveel de godvreezende officieren in kazernen en kamp zouden vermogen om het gemis van ouderlijk tehuis bij de manschap te vergoeden, ja hoezeer de bewerking der huisgezinnen, waaruit soldaten en officieren komen, allengs het geheele karakter des legers zoude veranderen? Wie onzer roemt niet in de groote zegeningen door Diakonessenhuizen, Bethesda's en Bethanië's te weeg gebracht voor lichaam en ziel beide, en toch zou ook in dezen het voorkomen niet soms practisch er dan het genezen zijn en in de huishoudens niet vooral op beter gebruik der goedkoope en eenvoudige gezondheidsmiddelen: lucht, koud water en lichaamsbeweging en verstandige voeding moeten gewezen worden ter voorkoming van ziekten en kwalen, tot versterking van zwakke gestellen naar de ordeningen Gods ? Voor verwaarloosde kinderen is allerwege hulp en geld te krijgen, maar is men wel genoeg bedacht de verwaarloozing zelve te stuiten, door op onverstandige opvoeding te wijzen, ja door zelf in eigen gezin wat beter te toonen, hoe men diehstboden en kinderen moet regeeren in naam des Heeren en hoe daarin zelf Hem en den naaste te dienen? Kinderbewaarplaatsen worden allengs opgericht en daardoor aan de moeders mogelijk gemaakt „uit werken te gaan"; maar wordt daardoor niet het gansche huisgezin ondermijnd en een geneesmiddel aangewend, soms erger dan de kwaal, die op minder schadelijke wijze moest bestreden worden ? Voor de weezen en halve weezen worden schatten verzameld en

Sluiten