Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

God zij geloofd!

Twee kerkengroepen zijn in beginsel vereenigd, en die vereeniging zal, naar onze stellige verwachting, weldra een voldongen feit zijn. Welk eene belangrijke schrede op den weg van volkomen herstel der Nederlandsche Gereformeerde Kerk!

De geschiedenis dier aanvankelijke vereeniging wordt den lezers in deze dichtregelen aangeboden. Niet alsof ze iets bijzonders bevatten. Wat men hier vindt is uit de christelijke bladen genoegzaam bekend. Men treft er, als men de inleiding en het slot uitzondert, geheel het zelfde in aan, wat in der tijd „de Vrije kerk" en „de Heraut" over deze belangrijke gebeurtenis hunnen lezers hebben medegedeeld. Ondergeteekende heeft daarom lang geaarzeld, eer hij er toe besluiten kon om het voor de pers gereed te maken.

Om evenwel aan sommiger aandrang te voldoen; overwegende dat niet allen „Heraut", of „Vrije kerk" lezen, dat wat men in proza gelezen heeft, men dat ook nog wel eens in een anderen vorm wil hooren, dat er misschien liefhebbers van gedichten zijn, die er ook gaarne een over eene belangrijke gebeurtenis als deze bezitten; uit warme belangstelling in de zaak der Vereeniging en in de stille hoop, dat onder den zegen Gods ook deze regelen dienstbaar mogen zijn aan de samenwerking

Sluiten