Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der kerken Christi in ons dierbaar vaderland, heeft hij in de uitgave bewilligd.

Hij hoopt dat de geachte sprekers, wier redevoeringen hij ongevraagd, zooals hij ze vond, in dichtmaat gebracht heeft, hem die vrijheid niet euvel zullen duiden, als ook, dat hij zich de vrijheid veroorloofd heeft nu en dan hun een woord in den mond te leggen dat, hoewel het den zin niet schaadt, toch niet door hen gebezigd is.

Hij, de Hoogepriester van Zijn volk, die gebeden heeft: „Vader, ik wil, dat zij één zijn", voltooie het door Hem begonnen werk, en make het dienstbaar aan de bekeering van vele zondaars, aan de opbouwing van zijn duurgekochte kerk en aan de verheerlijking bovenal van dien eenigen Naam, die waardig is gekend en geëerbiedigd te worden over de gansche aarde.

W. S.

Sluiten