Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de kerken pijnlijke scheuring, zonder dat er verslagenheid te bespeuren is, eën triomfeeren der Organisatie, die Christus verloochent en Gods Woord op zij zet in tal van Kerken, en de vereeniging met de Christelijke Gereformeerden, die velen tegen Juni a.s. gehoopt hadden, oogenschijnlijk verder dan ooit in 't verschiet.

In onze Classis zijn nog bizondere nooden. — Een tweetal leeraars ziek, en twee andere, niet slechts voor eigen, maar ook voor de vacante Gemeenten noodig; en dan, hoeveel kerken op de Veluwe, die door getrouwe bearbeiding onder de leiding des Geestes tot Eeformatie konden komen! Maar waar zijn de arbeiders?

In onze eigene Gemeente zouden, al bestonden-die algemeene nooden niet, reeds redenen genoeg zijn tot particulieren en openbaren Bededag.

Denk vooreerst aan de processen, waarvan de uitspraak door de Rechtbank juist in de a.s. weken zal volgen en ons dreigt ongunstig te zijn, terwijl wjj in dat geval zullen moeten vragen: Moeten wij berusten of een hoogeren rechter zoeken'? En gij weet, niet om verlies van stoffelijke goederen, maar omdat het recht gekrenkt zou worden, omdat de goederen aan hare bestemming onttrokken worden, omdat de strijd plaats grijpt tusschen broeders, die overigens in menig opzicht hetzelfde belgden, daarom zijn die processen zoo pijnlijk, en is er waarlijk nood.

Vervolgens de ziekte des leeraars, juist toen hij hoopte, weder den dienst hier te hervatten en waardoor afwezigheid wellicht weder volgen zal, zij bepaalt U nog bij een anderen nood: hoe te voorzien in de behoeften van den dienst des Woords?

Daarbij komt, dat uit een afgelegen deel der Gemeente, uit Zwartebroek, verzoek kwam, om ook aldaar des Zondags

Sluiten