Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortvloeit, gelijk ze in de predikatiën der oude gereformeerde schrijvers, zij 't dan niet zoo onbewimpeld uitgesproken, wordt gevonden, en gelijk ze door duizenden onzes volks wordt geloofd? En zoo ja, heb ik dan niet het recht en de dure verplichting, ja meer dan dit, is dan niet ieder door zijn consciëntie gedrongen, deze leer eene Godonteerende te noemen? Eene leer die in plaats van een God van liefde en ontferming, een God predikt van de allervreselijkste hardheid en onbarmhartigheid? Eene leer die de krachtigste verzekeringen en betuigingen Gods tot niets maakt, en alzoo zijn waarachtigheid en betrouwbaarheid op de ontzettendste wijze aantast? Eene leer, ik zou haast zeggen, die het den mensch onmogelijk maakt, God lief te hebben, ware het niet, dat Gods Geest zelfs ondanks zulke voorstelling nog liefde in 't hart wist te werken."

't Is om die reden, dat ik gedrongen werd om meerdere studie van dit leerstuk te maken, opdat ik eene verzekering zoude verkrijgen, dat onze vaderen der zestiende eeuw in de dagen van strijd en worsteling om de zuivere waarheid Gods, het leerstuk van de Praedestinatie of der Verkiezing en Verwerping niet hebben vastgesteld in de geloofsbelijdenis der Geref. en Presbyteriaansche Kerken, zonder degelijke bewijzen en schriftuurplaatsen van het Eeuwig Woord van God. Gaarne, als naar gewoonte, bleef ik ook hier in dit mijn schrijven consequent om geen persoonlijken strijd aan te gaan, daar 't mij en mijne geloovige mede-Christenen niet

Sluiten